Eesti Kujundusgraafikute Liit
            Estonian Graphic Designers' Association

Põhikiri

Mittetulundusühing „Eesti Kujundusgraafikute Liit” põhikiri

Mittetulundusühingu „Eesti Kujundusgraafikute Liit” põhikiri on
kinnitatud EKGLi asutamiskoosolekul 16. veebruaril 1993; 

viidud kooskõlla Eesti Vabariigi Mittetulundusühingute seadusega
21. jaanuaril 1999 toimunud üldkoosoleku otsusega; 

muudetud 24. märts 2006 toimunud üldkoosoleku otsusega;
muudetud 28. mai 2008 toimunud üldkoosoleku otsusega: muudetud
6. detsembri 2013 toimunud üldkoosoleku otsusega.

I Üldsätted

I 1. Ametlik nimi: Eesti Kujundusgraafikute Liit, lühendatult EKGL (edaspidi „EKGL”) inglise keeles Estonian Graphic Designers Association (EGDA). 

I 2. EKGLi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn 10146, Vabaduse väljak 6. 

I 3. EKGL olemus 

I 3.1. EKGL on iseseisev mittetulundusühing – professionaalseid kujundusgraafikuid ühendav poliitiliselt sõltumatu loominguline liit. EKGL on asutatud 1993. aastal Eesti Kunstnike Liidu Tarbegraafika sektori, Raamatugraafika sektori ja Plakatisektsiooni õigusjärglasena ning on iseseisva mittetulundusühinguna Eesti Kunstnike Liidu liikmesorganisatsioon. 

I 3.2. EKGL liikmed loovad kujundusgraafikat nii avalikus kui erasektoris. EKGL tegutseb avalikes huvides, konsulteerides ja koordineerides Eesti Vabariigi kujundusgraafika-alast tegevust ning avaliku sektori graafilist programmi. 

I 3.3. Oma tegevuses juhindub EKGL Eesti Vabariigi Põhiseadusest, seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast. 

I 4. EKGL loomeala on disain, mis hõlmab kujundusgraafikat.

I 5. EKGLi eesmärk 

I 5.1. Eesti kujundusgraafika kui loomingu edendamine, oma liikmete loometegevuse toetamine ja soodustamine; 

I 5.2. EKGLi kuuluvate kunstnike sotsiaalse staatuse väärtustamine ja kutseliste, majanduslike, intellektuaalse omandi ja autoriõiguse-alaste huvide ning loomevabaduse kaitsmine. 

I 5.3. Kujundusgraafika loomepärandi säilimisele kaasaaitamine, erialaste kontaktide loomine ja koostöö arendamine erinevate organisatsioonide ja kunstnike vahel nii kodu- kui välismaal. 

I 6. EKGL tegevus

I 6.1. Oma tegevusega taotleb EKGL oma liikmetele loominguliseks tegevuseks vajalikke tingimusi. 

I 6.2. EKGL algatab ja toetab kujundusgraafika-alaseid näitusi, võistlusi, konkursse, üritusi, klubilist tegevust. 

I 6.3. EKGL võib teha ettepanekuid riigivõimuorganitele seadusandlikeks algatusteks.

I 6.4. EKGL osaleb juhatuse poolt valitud esindaja kaudu riigi ja kohalike omavalitsuste, samuti ühiskondlike organisatsioonide kunsti- ja kujunduskomisjonide ja žüriide töös. 

I 6.5. EKGL on oma liikmete autoriõiguste või nendega kaasnevate õiguste kollektiivse esindamise organisatsiooniks juhtudel, kui neid õigusi ei ole võimalik seostada konkreetse isikuga. 

I 6.6. EKGL omab õigust anda oma liikmetele auhindu, stipendiume, hüvitisi, toetusi. 

I 6.7. EKGL omab õigust asutada oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks kapitale, sihtasutusi ja fonde. Oma tegevustest saadavat tulu võib EKGL kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja oma varade haldamiseks. EKGL ei tohi jaotada kasumit oma liikmete vahel. 

I 6.8. EKGLi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

I 7. EKGL on asutatud tähtajatult. 

II EKGL liikmeskond

II 1. EKGLi liikmeks vastuvõtmise tingimused ja kord 

II 1.1. EKGL liikmeks vastuvõtmist võib taotleda teovõimeline füüsiline isik, kes on oma loomingulist võimekust ja aktiivsust tõestanud professionaalse kujundusgraafika-alase loominguga vähemalt 3 viimase aasta jooksul ning soovib arendada EKGL eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Liikmeks taotleja esitab EKGL juhatusele portfolio oma loomingust, juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse ja kahe EKGL liikme soovituskirjad. EKGL liikmeks taotleja kohustub täitma EKGL põhikirja ja tasuma liikmemaksu. 

II 1.2. EKGL liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.

II 1.3. EKGL üldkogu võib vastu võtta auliikmeid liidu juhatuse või tegevliikm ettepanekul. 

II 1.4. EKGLi juhatuse pädevuses on toetajaliikmete vastuvõtt. Toetajaliikmed ei oma hääleõigust EKGL asjade otsustamisel. 

II 2. EKGLi liikmeskonnast väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord 

II 2.1. EKGL väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. EKGL saab välja astuda pärast kahekuulise etteteatamisaja möödumist. Juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist liidust väljaastunu liidu liikmete nimekirjast. 

II 2.2. EKGL liikme võib välja arvata juhatuse otsusega, kui liidu liige ei ole kahe majandusaasta jooksul tasunud liidu liikmemaksu. 

II 2.3. EKGL liikme võib välja arvata juhatuse otsusega, kui EKGL liige jätab süstemaatiliselt teatamata oma kontaktandmed ja eirab üldkoosolekul osalemise (või oma hääle delegeerimise) kohustust. 

II 2.4. EKGL liikme võib välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui see on oma tegevusega oluliselt kahjustanud EKGL mainet või huvisid. 

II 2.5. EKGLi liikme väljaarvamise otsustab vastavalt põhikirjale liidu juhatus oma koosolekul või EKGL üldkoosolek, teatades sellise küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses või üldkoosolekul. EKGL liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse või üldkoosoleku liikmetest.

II 2.6. Liidu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse ülevaatamist väljaarvamisele järgneval liidu üldkoosolekul. 

III EKGLi liikmete õigused

III 1. Liidu liikmetel on õigus osaleda hääleõigusega liidu üldkoosolekul.

III 2. olla valitud liidu juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks.

III 3. saada liidu juhatuselt ja muudelt organitelt informatsiooni liidu tegevuse kohta. 

III 4. taotleda ja saada EKGLilt vabakutselise loovisiku loometoetust vastavalt seaduses kehtivale korrale ning taotleda loovisikutele loometegevuseks ja sellega seotud täiendõppeks antavaid stipendiume, hüvitisi. 

III 5. osaleda EKGLi poolt korraldavatel näitustel, erialastel üritustel: moodustada töögruppe; taotleda hüvitisi, toetusi ja auhindu. 

IV EKGL liikme kohustused

IV 1. Järgima EKGL tegevuses osalemisel põhikirja ja liidu organite otsuseid. 

IV 2. Tasuma üldkoosolekul määratud tähtajaks liidu liikmemaksu. 

IV 3. Tasuma EKGL liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta keskel. 

IV 4. Teatama EKGL juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks andmed: aadress, elukoht, kontakttelefon, e-maili aadress ning isikukood. Andmete muutusest teavitada juhatust hiljemalt kahe kuu jooksul alates andmete muutumisest. 

IV 5. Taotledes loovisikute loometoetust ja muid eraldisi Loovisiku ja loomeliitude seaduse mõistes, on EKGL liige kohustatud EKGL juhatusele või üldkoosoleku poolt valitud vastavale komisjonile esitama loovisikute ja loomeliitude seadusega nõutavad andmed ja alusdokumendid ning teatama andmete muutusest hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende muutumist. 

IV 6. EKGL liige on kohustatud mitte kahjustama oma tegevuse või käitumisega EKGL mainet või huve. 

V Struktuur ja organisatsiooniline tegevus

V 1. EKGL juhtimis- ja kontrollorganiteks on:

V 1.1. Üldkoosolek
V 1.2. Juhatus
V 1.3. Esimees
V 1.4. Revisjonikomisjon 

V 2. Üldkoosolek

V 2.1. EKGL kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mis koguneb vähemalt üks kord aastas ja mille igal liikmel on üks hääl.

V 2.2. EKGL üldkoosoleku pädevuses on:

V 2.2.1. EKGL põhikirja muutmine
V 2.2.2. EKGL eesmärgi muutmine
V 2.2.3. EKGL juhatuse liikmete valimine
V 2.2.4. EKGL revisjonikomisjoni valimine 
V 2.2.5. Juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes liidu esindaja määramine. 
V 2.2.6. Liidule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks. 
V 2.2.7. Loovisikutele loometoetuste, -stipendiumide ja hüvitiste komisjoni määramine, milles on vähemalt 5 liiget või nende funktsioonide andmine EKGL juhatuse pädevusse. 
V 2.2.8. Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse. 

V 2.3. Liidu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

V 2.3.1. aastaaruande kinnitamiseks. 
V 2.3.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liidu liikmetest. 
V 2.3.3. Muudel juhtudel, kui liidu huvid seda nõuavad.

V 2.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab liidu juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist igale EKGL liikmele kirjaliku teate. 

V 2.4.2. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud liidu liikmetest või nende esindajatest ja EKGL põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. 

V 2.4.3. EKGL põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vaja kõigi liidu liikmete nõusolekut. 

V 2.4.5. Üldkoosoleku pädevuses on nõusoleku andmine Juhatusele teostada EKGL nimel tehinguid, mille suurus ületab 32 000 eurot. 

VI Juhatus

VI 1. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ja esindab EKGL-i juhatus, milles on vähemalt viis ja maksimaalselt kümme liiget.

VI 2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kaheks aastaks.

VI 3. Juhatus valib oma liikmete seast EKGL esimehe. 

VI 3.2. Esimehe äraolekul on tema kohustes tema poolt volitatud juhatuse liige.

VI 4. Juhatus esindab liitu kõigis õigustoimingutes.

VI 5. Kinnitab uute liikmete vastuvõtmise korra.

VI 6. Võtab vastu uusi liikmeid. 

VI 7. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Kui hääled jagunevad pooleks, on otsustavaks esimehe hääl.

VI 8. Juhatus peab liikmete isikuregistrit ja määrab registripidaja liikmete poolt loodud teoste ja nende esituste registreerimiseks, samuti loovisikute registrit, vastavalt seadusele, juhul kui see pole üldkoosoleku poolt teisiti otsustatud. 

VI 9. Juhatus teeb ettepanekuid Eesti Kultuurkapitali kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapitali nõukogu ning muude komisjonide ja žüriide koosseisu ja auhindade määramiseks. 

VI 10. Juhatuse liikmete esindusõiguste erisused: kaks juhatuse liiget, kes valitakse juhatuse poolt hääletuse teel, võivad esindada Eesti Kujundusgraafikute Liitu igaüks iseseisvalt. Ülejäänud juhatuse liikmed võivad esindada Eesti Kujundusgraafikute Liitu vähemalt kahekaupa koos. Juhatuse liikmete esindusõiguste erisused kantakse registrisse. 

VII Loometoetuse komisjon

VII 1. Loometoetuse komisjoni liikmed valitakse üldkoosoleku poolt, ja kinnitatakse üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks. 

VII 2. EKGL loometoetuse, -stipendiumide ja -hüvitiste komisjoni kuulub vähemalt viis liiget EKGL-st ja kultuuriministri poolt määratud esindaja. Komisjoni liige taandab end tema enda või tema isiklike huvidega seotud küsimuste arutamiselt. 

VII 3. EKGL loometoetuse, -stipendiumide ja -hüvitiste komisjoni tegevus 

VII 3.1. Võtab taotluste või konkursside alusel vastu otsuseid EKGL loomeala seisukohalt vajalike auhindade, preemiate, loometoetuste, -stipendiumide, -hüvitiste määramise kohta, sh EKGLle riigieelarvest eraldatud toetuse arvel. 

VII 3.2. Kehtestab loometoetuse, -stipendiumide ja -hüvitiste taotlemise tingimused, määrab nende eesmärgid, suurused ning nende andmise, väljamaksmise ja aruandluse korra. 

VII 3.3. Koguneb EKGL esimehe või loometoetuse, -stipendiumide ja -hüvitiste komisjoni esimehe ettepanekul vastavalt vajadusele, on otsustusvõimeline vähemalt poolte komisjoniliikmete esindatuse korral ja langetab otsuseid lihthäälteenamusega. 

VII 3.4. Määrab registripidaja ja peab registrit seaduses nõutavate andmete kohta, kui üldkoosolek ei ole otsustanud teisiti. 

VIII Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

VIII 1. EKGL ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatu korras. 

VIII 2. EKGL likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. 

VIII 3. EKGL likvideerimisel läheb allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusse. 

Käesolev põhikiri on vastu võetud EKGL-i üldkoosoleku poolt 6. detsembril 2013 ja see jõustub registreerimisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.